Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ σας βοηθά να αποκτήσετε τον έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών μέσα από διάφορα βασικά δικαιώματα, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη εξουσία για να προστατεύετε τον εαυτό σας.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»;

Κάθε πληροφορία που σας αφορά, ως ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο εν ζωή, εμπίπτει στον ΓΚΠΔ. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) ή πληροφορίες για την υγεία σας.

Ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα, όπως τα δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα και τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, λαμβάνουν ειδική προστασία. Η συλλογή και χρήση τους μπορεί να γίνεται μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις, για παράδειγμα επειδή έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο.

 ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ;

Οι κανόνες ισχύουν όταν η συλλογή, η χρήση και η αποθήκευση των δεδομένων σας γίνεται ψηφιακά ή σε έντυπη μορφή μέσω ενός διαρθρωμένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Υπάρχει μία δέσμη κανόνων για όλη την ΕΕ η οποία μπορεί να συμπληρώνεται σε ορισμένους τομείς από την εθνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τα ίδια δικαιώματα σε όποιον και να δώσετε τα δεδομένα σας στην ΕΕ. Και οι εταιρείες εκτός της ΕΕ δεν εξαιρούνται. Εάν προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ ή παρακολουθούν τη συμπεριφορά σας στην ΕΕ, πρέπει να σας παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ
Οι οργανισμοί, όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας, στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως:
• για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας,
• η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας,
• για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας,
• σε ποιους θα κοινοποιούν τα δεδομένα σας,
• τα βασικά δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων,
• το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία,
• εάν θα διαβιβαστούν εκτός της ΕΕ,
• πώς να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εάν την έχετε παραχωρήσει,
• τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, εφόσον υπάρχει.

Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για σαφώς καθορισμένο σκοπό. Κατά τη συλλογή των δεδομένων σας, οι εταιρείες πρέπει να λένε για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σχετικά δεδομένα και τα δεδομένα δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει ένας οργανισμός για εσάς και να λάβετε αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο.
Πχ. Θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι γνωρίζει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για εσάς; Αγοράσατε αγαθά από μια επιχείρηση λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία να σας δώσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούν για εσάς, συμπεριλαμβανομένων: του ονοματεπώνυμού σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας, των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και των ημερομηνιών και των ειδών των αγορών.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ

Εάν ένας οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να έχετε το δικαίωμα αντίταξης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπερισχύει το δημόσιο συμφέρον. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να ισχύει στην περίπτωση επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στη λήψη υλικού απευθείας εμπορικής προώθησης

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα σφάλματα στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή σας, ιδίως όταν κάνετε αίτηση για δάνεια, ασφάλεια, πίστωση κ.λπ. Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί ένας οργανισμός μπορεί να είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ

Σε περιπτώσεις που σας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ζητήσετε από τον οργανισμό να διακόψει την επεξεργασία τους ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ο οργανισμός πρέπει να το πράξει εάν δεν έχει βασιστεί σε άλλους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης θα πρέπει να γίνεται με την ίδια ευκολία όπως και η λήψη της.

Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα ή υποβάλλονται παράνομα σε επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους, ωστόσο άλλα δικαιώματα της ΕΕ, όπως η ελευθερία της έκφρασης, πρέπει επίσης να διασφαλίζονται. Αμφιλεγόμενες δηλώσεις που γίνονται δημόσια, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην διαγράφονται αυτόματα εάν εξυπηρετείται καλύτερα το δημόσιο συμφέρον από τη διατήρησή τους στο διαδίκτυο.

Οι οργανισμοί πρέπει να διαγράφουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν συλλεγεί από παιδιά και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου κατόπιν αιτήματος

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία αφού δώσατε τη συγκατάθεσή σας ή υπογράψατε μια σύμβαση, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή τους σε εσάς ή τη διαβίβασή τους σε άλλη εταιρεία της οποίας τις υπηρεσίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε—αυτό ονομάζεται το δικαίωμα «φορητότητας των δεδομένων». Ο αρχικός προμηθευτής, όπως ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μια τράπεζα ή ακόμα και ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να διαβιβάσει τα δεδομένα στον νέο προμηθευτή. Η μεταφορά δεδομένων πρέπει να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε άλλες αγορές και προμηθευτές με μεγαλύτερη ευκολία και, ως εκ τούτου, να σας δώσει περισσότερες επιλογές

ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;
Η επιχείρησή μας, έχει σαν απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας διαβιβάζετε ώστε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας, ή να επικοινωνούμε μαζί σας με προσωποποιημένες προσφορές και προτάσεις.
Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων σάς δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας, να κοινοποιείτε δεδομένα και να περιηγείστε στο διαδίκτυο με σιγουριά. Μάθετε τα δικαιώματά σας, πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο.